World of Warcraft Mounts

مانت ها (mounts) موجوداتی زیبا هستند که غالبا توسط قهرمانان برای جا به جایی سریع تر از نقطه ای به نقطه دیگر استفاده می‌شوند.
این موجودات دارای توانایی های متفاوتی مانند سرعت بیشتر و یا پرواز کردن هستند.

نمایش یک نتیجه