مقدمه ای بر shadowlands

مقدمه ای بر Shadowlands : محفل های رِوِندرت و وِنتیر

در شدولند سفر قهرمانان ازرات به سوی قلمرو مرگ بعد از آن که سیلواناس ویندرانر پرده میان مرگ و زندگی را پاره می کند (اشاره به شکستن کلاه خود لیچ کینگ) شروع می‌شود . بازیکنان به اکتشاف در چهار منطقه جدید می‌پردازند باستیون  و مالدراکسوس و اردنویلد و روندرت – بازیکنان محفل هایی را می‌بینند …

مقدمه ای بر Shadowlands : محفل های رِوِندرت و وِنتیر ادامه »